Kay?nvalidemi Sarho? Ettim

Merhaba zevzek.org sex hikayeleri okuyucuları, derlediğimiz en büyük hikaye arşivini sizlerin beğenisine sunuyoruz.okuyup keyif almak ve sırılsıklam olmak işte tüm mesele bu.

http://xhamster.com/user/loverman_2452/posts/493988.html

Yukar?da linki olan ilk yaz? ba?l??? “Kay?nvalidemi Sarho? Ettim” oldu?u için bu ba?l?k sonuna bölüm 2 yazmak zorunda kald?m.. Çünkü art?k kay?nvalidemi sarho? etmeme gerek kalmad?.. Vakit ve uygun ortam yeterli..

Suçluluk duymamak için insan?n konu?mamas? ve üzerinde dü?ünmemesi yeterli, ben de bunu yap?yordum.. Yak?n?mdaki, i? ortam?ndaki, sosyal ortam?mdaki kad?nlardan partnerlerim olmu?tu, ancak ilk defa e?imin yak?n çevresinden, onunla diyalo?u bu kadar fazla birisiyle beraber oluyordum.. Her ?eyi oluruna b?rakmak ve tedbirli olmak ama gizlili?in verdi?i ?ehveti elden b?rakmamak.. Zaman?m mükemmel geçiyordu..

Kaynanam yeni gelin gibi güzelle?mi?ti, yüzünden mutlulu?unu fark edebiliyordunuz.. Bunu fark eden sadece ben de?ildim, onun bana söyledi?i etraf?ndaki insanlar?n söyledikleriydi.. ?kili ili?kiyi ve özellikle mutlulu?u yak?nlar?n hemen anlar derler.. E?im bana soruyordu, “ne oldu da bunun ne?esi yerine geldi” diye.. Klasik cevaplar?m olan “?yi bir seks hayat?na ihtiyac? var”, “Yarra?a ihtiyac? var” veya “Benim sikime ihtiyac? var” gibi cümlelerimi de?i?tirmi?, “Kay?npederim söylediklerimi duydu san?r?m, sa?lam sikiyordur”a çevirmi?tim..

Kaynanam bizde daha s?kl?kla ard arda kalmaya ba?lam??, gidi?i sonras? dönü? zamanlar?n? çabukla?t?rm??t?.. K?z?mla oynamaya devam ediyordu ama baz? oynama al??kanl?klar?n? de?i?tirmi?lerdi.. Devaml? olarak benim etraf?mda ve göz temas? kurabilece?imiz bir alanda oynuyorlar ve kesik kesik bak??man?n hazz?n? özellikle ya??yorduk.. Konu?mam??t?k ama aram?zda gizli bir anla?ma var gibiydi, e?im varken kesinlikle birbirimize bakm?yor, temas etmiyor ve i?aretle anla?maya çal??m?yorduk.. Ho? k?z?mda büyüyüp, her yapt???m?z? yüksek sesle sorgulad??? için kimsenin görmedi?i zamanlarda i?aretle?iyor ve anla??p gidiyorduk..

Çok farkl? bir hazz? vard?, çok zevkliydi.. Herkesin duyma ve görme konusunda kör noktalar?n? ke?fetmem gerekmi?ti ama zor olmad?.. Ev halk?n?n tan?k olmad??? anlar tezgahl?yordum, birinden meze, birinden rak? istemek gibi; tam o s?rada 10 saniyeli?ine de olsa kaynanam? s?k??t?r?yordum.. Gö?üslerini elliyor, poposunu kavr?yordum.. En önemlisi ve en güzeli mutfak tezgah?ndaki beni büyüleyen duru?unda arkadan dayanma f?rsat? buldu?umda olmu?tu.. Topuklar?n? hafifçe kald?rm??, mutfak tezgah?na kas?klar?n? hafifçe dayam??, kalças?n? germi?, gö?üslerini öne ç?karm?? ve kendini oldu?undan 5 cm kadar uzun gösteren duru?u.. Nadiren yapt??? bu duru?un beni tahrik etti?ini anlam??t?, yakalad??? her f?rsat? de?erlendiriyor, dayanacak yer buldu?unda radar?nda m?y?m diye beni kontrol ediyor ve beni çileden ç?kar?yordu..

Liseli a??klar gibiydik, küçük dokunu?lar ve kaçamaklar yetmemeye ba?lam??t?.. Beraber olal? bir haftay? geçmi? ve geçen bir hafta içinde 3 gece bizde kalm??t?, 4. gece de kalacak ve ertesi gün ak?am?na do?ru 1-2 günlü?üne kendi evine dönecekti.. Kaynanamla f?rsat bulamad?kça e?imi s?k??t?r?yor, hiç bo?luk b?rakmadan onunla kaynanam? dü?leyerek beraber oluyor, ek olarak da belli zamanlarda kendimi tatmin ediyordum.. Benden b?kk?n olan e?im daha da b?km??t?.. Vücudumda pompalanacak o kadar kan oldu?unu ben bile bilmiyordum, dola??m sistemim belli bir noktada tak?lm?? gibiydi, dimdik dola??yordum.. O gece yine de f?rsat yaratamad?m ve olanca h?rs?m? e?imden ç?kard?m..

Ertesi gün sabah erkenden evden ç?kt?m, i?yerim evime çok yak?n olmas?na ra?men rutinimden s?k eve gelmek istemiyordum.. “Nas?l yaln?z kal?r?z”? dü?ünmekten son bir haftada i?lerimi de biraz bo?lam??t?m.. Saat 10 gibi e?im arad?, sürpriz bir telefon de?ildi; devaml? arard? ama içeri?i tam anlam?yla sürpriz oldu.. Sosyal anlamda aktiviteleri sevdi?imizden k?z?m?z?n da bale, jimnastik ve tenis gibi kendi sevece?i bir hobisi olmas?n? istemi?tik.. Bir süre, çe?itli sebeplerle tamam?na ara vermi?lerdi.. So?uk havalar nedeniyle bir süre ertelenen tenis kursunun kapal? bir yerde gün içinde olaca??n? e?im söyledi?inde o kadar heyecanland?m ki anlatamam.. Bir buçuk saatlik kurstu, onlar? b?rakacak ve tekrar alacakt?m; f?rsat aya??ma gelmi?ti..

Sab?rs?zlanarak bekliyordum, gün içerisindeki tüm program?m? çoktan iptal etmi?tim.. E?imin aramas?na yak?n i?yerinden ç?kt?m ve yak?n çevrede turlamaya ba?lad?m, i?yerinde duramayacak durumdayd?m çünkü.. E?im arad??? gibi apartman?n önünde belirdim ve onlar? ald?m.. Kurs yeri çok uzak de?ildi ama ?ehrin küçüklü?ü göz önüne al?nd???nda yak?n da say?lmazd?.. Acele ediyordum, bir buçuk saat sonra yeti?mem için acele ediyorum diyordum e?ime de.. Plan kusursuz i?liyordu.. Ve onlar? b?rakt?m..

H?zl? bir ?ekilde eve döndüm, aceleyle merdivenleri t?rmand?m ve kap?y? çald?m.. Kay?nvalidem kar??mdayd?.. Sabaha göre üstündekileri de?i?tirmi?; paçalar? yüksek olan, kaprilere benzer, ince kadifeden, mor-pembe aras? bir renkte pantolon giymi?ti.. Yeni moda olan yüksek bel pantolonlar?n benzeri bir bel ?ekli vard? pantolonun, ayaklar? ç?plakt?.. Yüksek bel; zaten büyük olan kalçalar?n? yukar?ya do?ru toparlam??, daha da büyük ve heybetli göstermi?ti.. Kaban?m? ald??? ve arkas?ndaki ask?ya ast??? 5-10 saniye içinde dikkatimi çekmi?ti.. Beyaz gömle?i vard? üzerinde, sütyensiz de?ildi, beyaz bir destekli sütyeni vard?.. Kollar?n? s?vam?? ve yüzünü oldu?undan daha farkl? gösteren birkaç bir ?eyler sürmü?, sürü?türmü?tü.. Özensiz de?ildi; k?v?rc?k saçlar? toplanm??t?, heyecanla beni bekledi?ini anlam??t?m ama bir hafta içinde ne kadar temas edersek edelim, ilk kez yaln?z kal?yorduk.. Yanaklar? k?zarm?? gibiydi veya makyajd? bilmiyorum ama bildi?im bir ?ey vard?, daha fazla dayanamayacakt?m..

Kap?y? kapatt???m gibi üzerine at?ld?m ama bekledi?im tepkiyi vermedi, biraz sak?nd? kendini.. Klasik kad?n karars?zl??? ve yüzle?mesiyle u?ra?acak vaktim yoktu.. Öpmeye çal???yordum; kar??l?k vermiyordu, bir ?eyler m?r?ldan?yordu.. Kuca??ma ald???m anda kas?klar?m?z ve dudaklar?m?z birle?ti, ayaktayd?k ve onu evin yatak odas?na do?ru götürmeye ba?lad?m.. Kap?dan girerken “buras? olmaz” diyecek oldu ama çoktan yata?a atm?? ve üzerine abanm??t?m.. Yüzüne bakmak için ba??m? ve vücudumun üst k?sm?n? biraz kald?rd?m, yüzündeki karma?a ve utangaçl?k yerini açl??a b?rakm??t?.. Öpü?meye devam etmek istiyordu, beni kendine çekmeye çal???nca kendimi biraz daha geri çektim.. Küçük olan gö?üsleri destekli sütyen ile oldu?undan çok daha büyük gözüküyordu, gömle?i oldukça k?r??m??t?, üst k?s?mdan 1-2 dü?mesini çözmeye çal??t?m.. Beni sertçe kendine çekmi?ti ve tekrar öpü?meye ba?lam??t?k, dilini kullanam?yordu; dili arada kal?yor, “daha önce öpü?ürken beni hiç kullanmad?lar” demeye çal???yor gibiydi.. Yön vermeye çal???yordum öpü?ürken, çok arzulu ve istekliydik.. Bacaklar?n? açm??, sonuna kadar dayamama izin vermi?ti ve bu arada ellerim mükemmel kalçalardayd?.. Sa? elimi içine do?ru sokmaya çal???yordum ve ayn? zamanda ?ehvetle debeleniyorduk.. Dizlerini çekip yata?a koydu?undan elimi istedi?im kadar içeri sokamam??t?m, vakit kaybediyorduk.. Dizlerini bast?rarak ayaklar?n? düzle?tirdim ve pantolonun dü?mesini açt?m.. Sert bir hareketle üzerinden kalkarak ve onun arkas?n? çevirerek pantolonu a?a?? çekmi?tim bile.. Pürüzsüz teni ve ilk sevi?memizde giydi?i iç çama??r?n?n aksine mükemmel olan külodu kar??mdayd?, kendine küçücük bir iç çama??r? alm??t?.. Kalças?yla uyumu mükemmeldi iç çama??r?n?n; ate? gibiydi ve çok ?slanm??t?.. Koklayarak onu da ç?kartt?m..

Kalkt? ve h?zl? bir ?ekilde yata?a oturdu, pantolonumu ç?karmaya çal???yordu.. Benim sikim dimdik oldu?undan pantolonda da, boxerda da zorland? ç?kar?rken.. Dü?meleri açmakla u?ra?mad?, kazak gibi ç?kard? gömle?ini, bu s?rada sütyeni de kurtard? kendini memelerinden.. Kollar?n? gömlekten kurtarmaya çal???rken, çoktan emmeye ba?lam??t?m aç?kta kalan memelerini.. Emdi?im, ?s?rd???m müddetçe ç?karamayacakt? gömle?ini, b?rakt?m ve tek bir hareketle üzerimdeki kaza?? ve ti?örtü ç?kartt?m.. ?imdi ç?r?lç?plak ve yaln?zd?k.. Bir haftad?r bekledi?imiz o an gelmi?ti.. Odan?n içine ???k mükemmel ?ekilde geliyor ve beyaz yatak örtüsü üzerinde kaynanam?n pürüzsüz tenini gözler önüne seriyordu..

Hemen a?z?na al?r diye bekledim, hamle yapmad? ama ben onun i?ini kolayla?t?rd?m.. Alkollü olmad???m için daha fark?ndayd?m, kay?npederim a?z?na vermiyordu anla??lan.. Çok beceriksizdi; dondurma yalar gibi s?ms?k? tutmu?tu sikimi, ben ittirince de öylece duruyordu.. Bir an için fazla ittirdi?imde bo? bulundu, g?rtla??na kadar sokmu?tum; ilk seferler için fazlayd? ve benim de sabr?m yoktu.. Hepsini tek tek ö?retecektim; öpü?meyi, oral seksi, anal seksi.. Vaktimiz olacakt? ama bugün ilk dersimizin günü olmas?n diye dü?ündüm..

Sikimin ?slanmas?na veya kayganla?t?r?c?ya gerek yoktu; bol bol zevk suyum damla damla geliyor, kay?nvalidemim kas?klar?ndan kendi suyu ak?yordu.. Prezervatif takmak akl?ma bile gelmedi, tek hamlede girdim, bütünle?mi?tik.. Öpü?üyor ve ellerimizle birbirimizin vücudunu ke?fediyorduk.. Deli gibi öpü?üyorduk, a?z?na benimkini ald??? için salg?lar? artm??t?; daha ?slak bir öpü?meydi, hemen kendi takti?ini belirlemi? ve dilini rutin olarak çevirmeye bile ba?lam??t?.. Yeniliklere bu kadar aç?ksa ve hemen cevap verebiliyorsa yeni bir seks ya?am?n?n kitab?n? bile yazabilirdik..

Sesini k?sm?yordu, inlemeleri azd?r?c? ve çok farkl? bir tondayd?.. H?z?ma göre h?zlan?yor veya yava?l?yordu, ancak incelme çok fazla olmuyordu; sadece sesini dinlemi? olsam, ona bile bo?alabilirdim.. “Bo?alaca??m” diye inleyerek f?s?ldad?m, “içime bo?alabilirsin” demesine f?rsat b?rakmadan tüm benli?imle ve küçük kas gruplar?m dahil tüm kaslar?m kas?larak bo?ald?m.. 5 veya 6 hamlede tüm menilerimi içine bo?alt?m, her kas?lmamda bir patlama ile tekrar rahatl?yor ve kas?l?yordum.. Nefes nefese kalm??t?m, üstüne y???ld?m.. Benimki içindeydi, henüz sönmemi?ti; içeriden ç?kard???m gibi bir k?sm? d??ar? ta?acak oldu ama kay?nvalidem hemen yandaki ebeveyn banyosuna geçmi?ti bile..

S?rtüstü yatt?m, tavan? izlerken nefes al?? veri?im henüz de?i?memi?ti ki tam anlam?yla sönmemi? olan sikimi a?z?na alm??t? bile.. Temizlenecek diye dü?ünürken yalayarak benim sikimin üstünde kalan meni ve art?klar? temizliyordu.. Halen beceriksizdi ama çok gayretliydi, gerçi sikimin erekte hale geçmesi için gayrete de ihtiyaç yoktu.. 1 dakika geçmeden yine haz?rd?m tam donan?ml? olarak.. Epey bir ?slatm??t? benimkini, yava? ve dikkatlice üstüne oturdu ve memelerini a?z?ma verecek ?ekilde pozisyonunu ald?.. Biraz ba??m dik oldu?unda rahatça kalçalar?na eri?ebilir halde oluyordum.. Üstümde daireler çizmeye ve inlemeye ba?lam??t?; ben de elimi arka deli?inin üstüne koymu?tum.. Geçen hafta ile aradaki fark ise tüy konusunun tamamen temizlenmi? olmas?yd?.. Hareketleri belden ve kavisliydi, çok derin nefes al?yor, inlemeleri gaza getiriyordu.. ??aret parma??m? deli?ine bast?rd???mda daha da gaza gelmi? ve h?zlanm??t?.. Kontrolümde de?ildi, 2. Beraberli?imizde o tepemde beni yönlendiriyor gibiydi.. 10 gün içinde tabular ve totemler nas?l de?i?ir ilk elden ö?renmi?tim.. Beraber porno film seyretsek neler yapabilece?ini tahmin edemiyordum.. Ama tahmin etti?im ve memnun oldu?um bir durum vard?; gitgide artan s?kl?kta, bu ta? gibi kad?nla beraber olmaya devam edecektim..

Hayat?nda ikinci kez bo?alm??t? ya da ben öyle dü?ünüyordum, nefes al?p vermesi yava?lad???nda üzerimden kald?r?p elim ile çökmesini tarif ettim.. Dizlerini yere ve gö?üs k?sm?n? da çok yüksek olmayan yata?a dayam??t?.. Kad?nl??? ve biraz önce parmaklad???m bakir deli?i önümde duruyordu ve benimki henüz inmemi?ti.. Sikimin ba??n? tutarak içeri tekrar girdim, sa? elimin iki parma??yla arka deli?ini aralayarak gidip gelmeye ba?lad?m.. Muhte?em bir görüntüydü, ya?l?l???n verdi?i kendine has güzelli?i ile görsel anlamda çok doyurucuydu.. Dizlerimi bükmü?, sadece sikim ve kas?klar?mla temas ediyor, son santimine kadar kökleyerek dibi varsa diye onu bulmaya çal???yordum.. H?zland?kça artan seslere benim de h?r?lt?l? seslerim kar??m??, heyecan?n verdi?i hararetle kas?klar?m onun güzel kalçalar?na çarpmaya ba?lam??t?.. Her geçen saniye birisi ses yükseltiyor, ben de daha h?zl? vuruyordum, sadece etin ete vurmas?ndan duyulacak ses, di?er odadan duyulacak hale gelmi?ti.. Dayanacak mecalim yine kalmam??t?, iyice yata?a dayam??t?m ve üstüne abanm??t?m.. Ba??rarak bo?ald?m, alt veya üst kattakilerin bile duymas?n?n önemi kalmam?? gibiydi..

Bir süre öylece kald?k, sonra üzerinden kalkt?m; kay?nvalidem banyoya geçti.. Oda, sava? alan? gibiydi.. Ben de banyoya geçtikten sonra beraberce öpü?erek, birbirimizin bir yerlerini kavrayarak, temas? bol bir ?ekilde giyindik.. Zaman su gibi ak?p gitmi?ti, çocuklar? almaya gitmem gerekiyordu.. Oday? toplamas? ve temizlemesi için yar?m saat süresi vard? ikinci kar?m?n.. Önümüzde ya?ayacaklar?m?z?n s?n?rlar?n? kestiremiyordum ama yava? yava? geni?ledi?i kesindi.. Evden ç?kt???mda tüy gibi hafif ve mutluydum, bir daha ki f?rsat acaba ne zaman ele geçecekti?

Olabildi?ince her ?eyi güzel ?ekilde yazmaya çabal?yorum, devam? var ve ya?anmaya devam ediyor.. Ayr?ca ilgilenen kad?nlara da gizlilik içinde hay?r demem, mesaj ve yorumlar?n?z? bekliyorum..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir