?NT?KAMIM O?ULLARIMLA OLDU

Merhaba zevzek.org porno sex hikayeleri okuyucuları,derlediğimiz en büyük hikaye arşivini sizlerin beğenisine sunuyoruz.Aradığınız tüm hikayeler burada

Selam ben ?stanbul’dan Pelin. Kocamla mutlu bir evlili?imiz vard?. ?ki yak???kl? o?lumuz oldu. 17 ya??ndaki Ertem ve 16 ya??ndaki Mert. Kocamla bu mutlulu?umuz beni karde?im P?nar’la aldatana kadar devam etti. Bir gün karde?imin evine gitti?imde e?imin arac?n? orada gördüm. Arad?m “?irketteyim” diye bana yalan ifade etti. Sonra bekledim 10 dakika sonra karde?imin evinden ç?k?p arabaya binip gitti. Yar?m saat kadar sonra ben P?nar’?n kap?s?n? çald?m. Beni kar??s?nda görünce çok ?a??rd?. Burda ne i?im oldu?unu sordu. Geçerken u?rad???m? ifade ettim. P?nar’?n yata?? ve yatak odas? da??n?kt? ve ev seks kokuyordu. Ayr?ca e?imin parfümünün kokusunu da al?yordum. P?nar’a e?i Kemal’in nerede oldu?unu sordum. Yurtd???nda yan?t?n? verdi. Bu duyduklar?m ve gördüklerim bana yetmi?ti. O andan itibaren P?nar’dan ve e?imden nefret etmeye ba?lad?m ve intikam yemini ettim. Günlerce dü?ündüm ve onlar? kendi silahlar?yla vurmaya karar verdim.
Bir ak?am çocuklarla film izlerken evde e?im aray?p gece gelemeyece?ini oldukça önemli bir toplant? için kent d???na ç?kaca??n? ifade etti. Belli ki orospu karde?ime gidiyordu.
Film bittikten sonra çocuklar telefonlar?na ve tabletlerine gömüldüler. Onlara “hadi bir oyun oynayal?m” dedim. “Ne oynayaca??z anne” dediler. “Valla onu da siz bulun” dedim. Bir ?ey bulamad?lar. Yeni nesil bilgisayar oyunlar?ndan, tablet ve telearka plandan di?er bir ?ey bilmiyordu ki! “Hadi do?ruluk mu cesaret mi” oynayal?m! Biliyor musunuz” dedim. Allahtan okullar?nda k?zlarla oynad?klar? için biliyorlard?. Üç bira getirdi Ertem. ?lk de Ertem bitirdi biras?n?, onun ?i?esiyle oynamaya karar verdik. Oyun ba?lamadan herkes do?ru yan?t verece?ine ve verilen cezalar? yerine getireceklerine yemin etti. Ertem “her soruyu sorup her cezay? vermek serbest olsun” dedi, onu da kabul ettik. Kura çektik, ilk Mert çevirecekti. Ertem’de durdu ?i?e, do?rulu?u seçti. Mert hemen “sigara içiyor musun” diye sordu. Ertem çekinerek “hay?r” dedi fakat Mert “yaa do?ruyu söylesene” diye tutturdu. Ben de “o?lum neyse söylemek zorundas?n” dedim. “Tamam kimi zaman içiyorum” dedi. Ertem çevirdi Mert geldi. Mert de do?rulu?u seçti. “Porno izliyor musun” diye sorunca ben ?a??rd?m bir an. Belli ki oyun çocuklar?n s?rlar?n? de?ifre etme müsabakas?na dönü?ecekti. Mert “ne alaka” diye yan?t verdi. “Anne gördüm izliyor” diye itiraz etti. Ben yine devreye girip “o?lum izliyorsan izliyorum de, kurallara uy” dedim. “Tamam izliyorum nolmu?” dedi. Gülü?tük. Mert çevirdi ben geldim, ben de “do?ruluk” dedim. “Anneye de ne sorulur ki” dedi Mert. “O?lum sor ne istiyorsan oyun oynuyoruz i?te” dedim. “Babam? hala seviyor musun” dedi. Ben de “bilmiyorum” diye yan?t verdim. Ben çevirdim Mert geldi bana da. Do?rulu?u seçti Mert. “K?z arkada??n var m?” dedim. “Var” dedi Mert. Mert’e Ertem ç?kt?. Ertem de do?ruluk dedi. “Mastürbasyon yap?yor musun” diye sordu. Ben ?a??rm??t?m fakat bozuntuya vermedim. “Yuhh” dedi Ertem. Ben “o?lum kurallar? siz koydunuz itiraz etmeyin” dedim. “Yapm?yorum” dedi Ertem, Mert itiraz etti “ya yalan söyleme yaparken gördüm” dedi. “Tamam yapt?m bir iki kez” dedi. “O?lum sizler bulu?tesiniz böyle ?eyler normal utanacak bi?ey yok dedim. Ertem çevirdi Mert geldi. Mert abisinin soraca?? sorudan korkmu? olacak ki “cesaret” dedi. Ertem de yaa demek cesaret “o zaman hal?y? yala” dedi. Hal?lar temizdi fakat Mert yalar yalamaz gidip a?z?n? y?kad?. Çok güldük. Mert’e ben ç?kt?m. Do?rulu?u seçince Mert “Anne eksiklika bakma fakat di?er soru gelmiyor akl?ma biz okulda böyle oynuyoruz, hayat?nda kaç erkekle beraber oldun” dedi. Ben de “tamam o?lum sorun yok, 2 erkek” dedim. Merak etmi?lerdi di?erini. Gerçi yan?t?m do?ru de?ildi… Bana Mert geldi do?rulu?u seçti. “O?lum valla sizin sorular?n?zdan sormak zorunday?m ne yapay?m” dedim. “Hiç bir k?z? öptün mü” diye sordum. “Öptüm” dedi Mert. Ertem de “ooo yaln?zca öpse gene iyi” diye dalga geçti. Mert sinirlenip abisinin omuzuna bir yumruk at?nca ben araya girdim. Mert çevirdi ?i?eyi Ertem geldi. Be sefer Ertem “cesaret” dedi. Mert de “sikini göster bakal?m” deyince bir kaç saniye sessizlik oldu. Ben bile bu kadar?n? beklemiyordum aç?kças?. Ertem “yok art?k ben oynam?yorum” deyip kalk?p kanara oturdu. Ben gidip bir bira daha ald?m kendime. Geri gelince “o?lum bir oyun oynuyoruz m?z?kç?l?k yap?p duruyorsunuz. Hem kurallar? kendiniz koyuyorsunuz hem uymuyorsunuz” diye k?zd?m. “Ama anne öyle ceza m? olur, sen vars?n” diye itiraz etti Ertem. Ben de “ben varsam ne olmu? o?lum, oyun bu i?te, olur” dedim. Çünkü merak etmi?tim o?lumun sikini gerçekten. Ertem de “nas?l olur anne ben sana memeni aç desem açar m?s?n bizim yan?m?zda” deyince ben de “sen hele bir sor da…” diyerek göz k?rpt?m. ikisi de yan?t?m kar??s?nda ?a??rd?lar. Ertem mecburen kalk?p yan?m?za geldi. “E hadi” dedim. Ben biramdan bir yudum al?rken Ertem’in ?ortunu indirmesiyle kald?rmas? bir oldu. Ben bir?ey görememi?tim. ?tiraz etti Mert. “Öyle olmaz yaa” dedi. Ertem de “Ne! Aç dedin açt?m ben de” dedi. Bu sefer ben itiraz ettim. “Ertem cezan sikini açman de?il, sikini göstermendi. O kadar h?zl? aç?p kapad?n ki ben bir?ey göremedim” dedim. Ertem “tamam ya” deyip indirdi ?ortuyla beraber külodunu. O an ben donup kald?m. Ertem’in siki son derece büyüktü. Hiç 17 ya??ndaki bir çocu?un sikine benzemiyordu. Resmen eri?kin birinin aleti kadard?. Sonra bir kaç saniye bekleyip çekti ?ortunu. Ertem çevirince Mert geldi. Do?rulu?u seçti Mert bu sefer kö?eye s?k??m??t?. Ertem “hiç bir k?zla beraber oldun mu” diye sordu. Mert s?k?larak “oldum fakat tam anlam?yla de?il” dedi. “Nas?l tam anlam?yla de?il?” dedi Ertem. “ikinci soru yok” dedi Mert fakat ben “o?lum soruya tam yan?t vermelisin” dedim. “Off ya siz görürsünüz” diyerek yan?t verdi “yani i?te birle?me olmad? yani, yaln?zca sürtündük” dedi utanarak. Mert’e ben geldim. Do?ruluk hakk?m bitti?inden cesaret opsiyonu kalm??t? yaln?zca. Ertem’e bakt? bir an Mert ve “ti?örtünü ç?kart?r m?s?n anne” dedi utana s?k?la. “Mert bugün hepimizi soyacaks?n herhalde” diyerek hiç tereddüt etmeden ç?kard?m bodymi. Ç?kard?ktan sonra Ertem’in de Mert’in de siyah kal?ps?z dantelli sütyenimin içindeki memelerime odakland?klar?n? gördüm. “Hadi s?ra bende diyerek ?i?eyi çevirdim. Mert geldi. Mert’in de do?ruluk hakk? bitmi?ti. Ertem “anne o da indirsin ?ortunu hadi anne hadi anne” diye bana bask? yapmaya ba?lad?. “Abine öyle bir ceza verdin madem ben de sana benzerini veriyorum” dedim. Mert de kalk?p oflayarak “siz göreceksiniz valla” diyerek indirdi alt?ndakileri. Bir de ne göreyim! Mert’in aleti de son derece büyük ve kalk?kt?. ?a??rm??t?m. Demek ki benim memelerimi görünce tahrik olmu?tu. Mert çevirdi. Ertem geldi. “Annemin sütyenini ç?kar o zaman bakal?m” dedi hain bir biçimde intikam al?rcas?na. Ertem itiraz edip “o?lum cezay? yaln?zca bana vereceksin saçmalama” dedi. Ben yine araya girdim “sorun de?il o?lum, oyun oynuyoruz bi?ey olmaz” dedim. Ertem arkama geçip sütyenimin kopçalar?n? açmaya çal??t? fakat beceremedi. Ben elimi arkaya at?p tek hareketle ç?kard?m sütyenimi fakat bir elimi kapad?m memelerime. Yine uzun bir sessizlik oldu. Çocuklar?n ikisi de memelerime kilitlenmi?lerdi. “Hadi Ertem s?ra sende” dedim. Ertem çevirdi Mert geldi. Mert do?ruluk” dedi bu sefer. Ertem de sorusunu yap??t?rd?. “Annemin iç çama??r?n? giydin mi hiç” dedi. Ben ?ok olmu?tum soru kar??s?nda. Mert hemen itiraz edip “ne alaka yaa” dedi. “Yalan söyleme gördüm” dedi Ertem de. Öcünü fena alm??t? Ertem. Mert utana s?k?la “bir kere merak edip giymi?tim evet” diyebildi. Ertem de “neden gay misin” diye sordu. Ben yine araya girdim “ikinci soru yok” dedim. Mert abisine nefretle bak?yordu. ?i?eyi çevirdi Ertem geldi. Ertem yine cesaret dedi. Mert de “tamamiyle soyun ve oyuna ç?plak devam et” dedi. Ertem bana bakt?. Ben “yapacak bir ?ey yok” der gibi bir el hareketi yapt?m. Ertem yava? yava? soyunurken ben de zevkle biram? yudumluyordum. Ertem tamamiyle ç?plak kald?ktan sonra ?i?eyi çevirdi. Mert geldi. Mert “do?ruluk” deyince Ertem bozuldu. Ben de bozulmu?tum aç?kças?. Ertem “korkak herkes cesareti seçiyor sen neden korkuyorsun” dedi. Ben araya girip “dilerseniz kurallar? de?i?tirip yaln?zca cesaret yapal?m” tavsiyesi getirdim. ?kisi de kabul ettiler. Ertem de Mert’e “nas?l mastürbasyon yapt???n? göster” dedi. Mert yutkundu. “Hadiii” dedi abisi. Kalk?p ?ortunu indirdi ve hala kalk?k olan aletini s?vazlamaya ba?lad?. sonra da “i?te böyle yap?yorum” diyerek çekti ?ortunu. Sonra Mert çevirince ben geldim. Art?k do?ruluk opsiyonu yoktu, Mert direkt cezam? ifade etti. “Tayt?n? ç?kar anne madem sen de” dedi. Ben “tamam ç?kar?r?m fakat bu cezam? bir sonrakiyle birle?tirmek istiyorum” diyerek ?i?eyi çevirdim. Ertem geldi. “Tayt?m? ç?karma cezas? veriyorum Ertem’e ” dedim. Ertem de Mert’te benim özgüvenime ?a??rm??lard?. Ertem “olur mu anne yaa” diye serzeni?te bulundu. “olur olur” diye geçi?tirip kalk?p aya?a Ertem’in gelmesini bekledim. Bir elimle hala memelerimi kapat?yordum. Ertem geldi. Yutkunmalar?n? hissediyordum. Elleri titreyerek tayt?m? a?a??ya çekmeye ba?lad?. Çocuklar?m?n ikisi de tayt?n alt?ndan ç?kacak manzaraya odaklanm??lard?. Sonra Ertem tamamiyle ç?kar?p kenara koydu tayt?m?. ?kisinin de gözleri siyah dantelli tangamdayd?. Ertem ç?r?lç?plak oldu?u için aletinin hareketlendi?ini görebiliyordum. Ertem ?i?eyi çevirdi Mert geldi. “Yand?k” dedi Mert. Ertem “tamamiyle soyunacaks?n ve adam gibi mastürbasyon yapacaks?n” dedi bu sefer. Mert itiraz etti “anne olur mu ya nereye bo?alaca??m her yer batar” dedi. Ertem de “o?lum banyoda yapt???n gibi” dedi ve gülmeye ba?lad?. Mert “anne ya saçmal?yor” diyerek benden destek bekledi fakat nafile. “O?lum i?i abartt?n?z fakat yapacak bi?ey yok! Ortal??? bat?rma sen de sütyenime bo?al al” dedim. Mert ?a??rarak kendisine f?rlatt???m sütyeni tuttu ve ba?lad? sikini ok?amaya. Ben zevkle izliyordum olay?. Az sonra Mert’in bir ara sütyenimi yüzüne dolay?p koklad???n? gördüm. Sonra birden a?a?? indirip bo?almaya ba?lad? sütyenimin içine. Çok etilendim manzaradan. Küçük o?lum önümde 31 çekip sütyenime bo?al?yordu resmen. Baya?? da bo?alm??t?, sütyenimin içinde ufak bir sperm gölü olu?mu?tu. Island???m? fark ettim o ara. Bu olaydan sonra Mert utanm??t? çok fakat hemen oyuna devam edip ?i?eyi çevirdi. Ertem geldi. Mert Ertem’e “sen de bo?alacaks?n o zaman” dedi. Bu sefer Ertem bana bir bak?? at?p kalk?p sütyenimin ba??na geçti, ba?lad? s?vazlamaya. Heyecandan olsa gerek baya?? beklememize ra?men Ertem bo?alamad?. “Hadi Ertem sabaha kadar bekleyemeyiz” dedim ?akayla. “Anne odaklanam?yorum, Mert sütyenini koklad? ben koklayam?yorum” dedi. Ben de ona tayt?m? f?rlatt?m. “Al sen de bunu kullan” dedim. Ertem tayt?m? al?p koklamaya içine çekmeye ba?lad?. Bir yandan da as?lmaya devam etti. Az sonra o da sütyenimin di?er taraf?na bo?almaya ba?lad?. Ben iyice tahrik olmu?tum. Ertem ?i?eyi çevirdi ben geldim. “Anne elini memenden çekeceksin” dedi. “Hmmm peki” diyerek çektim elimi memelerimden ve özgür kald? memelerim. Çevirme s?ras? bendeydi. Çevirdim Ertem geldi. “Cezan sorumu yan?tlamak” dedim. “Neden memelerimi ve vücudumu görmek istiyorsun”. Ertem ?a??r?p itiraz etmeye kalkt? fakat kurallar?n gayet aç?k oldu?unu söyleyip yan?tlamas?n? istedim. “Anne memelerin çok ho?” dedi ba?? öne e?ik. “Ok, çevir bakal?m” dedim. Çevirdi, Mert geldi. “Sen de söyle o zaman annemin bedenini neden görmek istedin?” diye sordu. Mert de “ayn? nedendeen, annemin vücudu gerçekten çok ho? dedi” k?zararak. O?ullar?m?n benim vücudumu be?enmeleri çok Ho?uma gitmi?ti. Mert çevirdi, Ertem geldi. “Ben de soru soraca??m o zaman” dedi. “Annemin memelerine dokunmak ister miydin” diye sorunca Mert’in iyice i?i abartt???n? dü?ünmeye ba?lad?m. Ertem “saçmalama, istemem tabi ki” dedi. Ben Mert’in sorusuna m? ?a??ray?m Ertem’in yan?t?na m? anlamad?m. Ertem çevirdi ben ç?kt?m. “Sen de sorumu yan?tla o zaman anne” dedi. “Ne zamand?r cinsel ili?kiye girmedin” dedi. Ben dumura u?ram?? bir biçimde “o?lum siz iyice özele girmeye ba?lad?n?z” dedim. “Anne biz kar??nda mastürbasyon yapt?k yaa” dedi Ertem. “Tamam tamam 2 aydan fazla oldu” dedim. Ertem gülümsedi pislik bir biçimde. Ben çevirdim Ertem geldi. “Madem istemem dedin o zaman tam sana göre bir ceza. Memelerime dokun” dedim. Ertem “anne saçmalama yaa” dedi. “O?lum kurallara uyacaks?n, oyunbozanl?k yok” dedim. Utana s?k?la Ertem bir elini mememin birine uzatt? ve dokunup çekti. Ertem ?i?eyi çevirdi Mert geldi. “Madem öyle Mert de dokunsun” dedi Ertem. Vücudumu Mert’e çevirince Mert iki eliyle beraber memelerimi ok?amaya ba?lad?. Biraz ok?ad?ktan sonra penisinin yeniden dikildi?ini gördüm. Mert’e Ertem geldi. “Sen de annemin memesini öpeceksin” dedi. Ben “o?lum siz iyice beni ceza tahtas?na çevirdiniz hee” dedim. “Anne bize diyorsun sen de kurallara itiraz etme” dedi Mert. Ertem utana s?k?la yakla??m mememin birinin ucundan öptü ve çekildi. Ben çevirdim Mert ç?kt?. “Sen de öp bakal?m” dedim. Geldi ve mememin birini yalayarak emdi ve i?tahl? bir biçimde öptü. Ben iyice tahrik olmu?tum Mert’in bu hareketiyle. Mert çevirdi Ertem’de durdu ?i?e. “Annemin bacaklar?na dokun” dedi. Ben Mert’e sert bir bak?? att?m. Mert pi?mi? kelle gibi s?r?t?yordu. Ertem bu sefer uzan?p bacaklar?ma dokundu. Ben çevirdim Mert’te durdu. “Sen ne yapmak istiyorsun Mert bilmiyorum valla” dedim. “Sen dokun bakal?m bacaklar?ma” dedim. Gelip iki baca??m? birden ok?ad? bir kaç saniye. Sonra Mert çevirdi Ertem ç?kt?. o ana dek verilen en a??r cezay? verdi Mert Ertem’e. “Annemin külodunu ç?kart” dedi. Ertem “o?lum iyice saçmalad?n hee” dedi. Ben de Mert’in iyice i?i abartt???n? dü?ünmeye ba?lad?m. Bu i?in sonu nereye gidiyordu!!! Ertem “ben de o zaman demin annemin yapt??? gibi cezam? sonrakiyle birle?tirmek istiyorum” deyip ?i?eyi çevirdi. Bana geldi. “Annem kendi ç?kars?n külodunu” dedi. Kabul ettim. Kalk?p arkam? dönüp k?sa sürede ç?kard?m külodumu. Bir elimle vajinam? kapatarak oturdum yeniden. Çevirdim Mert geldi. “Bir kad?n?n en fazla neresine dokunmak istersen orama dokun” dedim. Mert “anne emin misin” dedi. “evet” dedim. Kalkt?, beni de aya?a kald?rd?. Popoma iki elini atarak ok?amaya ba?lad?. O ara aletini gördüm kaz?k gibiydi. Bakt?m Ertem de aletiyle oynuyor çakt?rmadan. Mert ?i?eyi çevirdi ben geldim. “Anne ?imdi de sen bir erkekte en fazla nereye dokunmak istersen orama dokun” dedi. Alkolün etkisiyle hepimiz cesaretlenmi?tik galiba. Mert’i kald?rd?m. Önünde dizlerimin üzerine çöktüm. Elimi aletine att?m. Daha bir iki kere s?vazlam??t?m ki Mert üzerime bo?almaya ba?lad?. Spermleri yüzüme ve memelerime gelmi?ti. “O?lum napt?n” dedim fakat çok zevk alm??t?m. Sonra ben çevirdim. Ertem geldi. “Haks?zl?k olmas?n bari, gel sen de bo?al” dedim. Ertem de önüme geldi. Ertem de gelip önümde durdu. Elimle onu da bo?altt?m memelerime. Sonra Ertem çevirdi Mert’e geldi. “Bir kad?na en fazla ne yapmak istersen göster annemde” dedi. Ben “yok art?k” dedim fakat Mert kalkm??t? bile aya?a ve sikini getirip memelerime de?dirmeye ba?lad?. “Sen herhalde ?unu yapmak istiyorsun” diyerek aletini iki mememin aras?na al?p memelerimi s?kt?rmaya ba?lad?m. O da ileri geri yapmaya ba?lad?. Yeni bo?ald???ndan aleti inikti ama… Sonra Mert çevirdi Ertem geldi. “Annemin her yeri batt? esasen al ?u sütyenin içindeki spermlerimizi de annemin memelerine dök” dedi. Ertem kalkt? hemen. Ben de olaylar? ak???na b?rakm??t?m. Ertem ?i?eyi çevirdi cezay? uygulamadan ben ç?kt?m. “Cezay? benimkiyle birle?tiriyorum, yaln?zca memelerine de?il a?z?na da dökece?im” dedi ve sütyeni al?p kar??ma geçti. “Çocuklar siz manyaks?n?z hee” dedim. Ertem sütyenin önce bir taraf?ndaki spermleri dudaklar?ma dökmeye ba?lad?. Ben o arada a?z?m? açt?m ve a?z?ma dökmesini sa?lad?m. Sonra di?er taraftakini de dökünce a?z?mdan ta?maya ba?lad? spermler. Zevkin doruklar?ndayd?m. S?ra bana gelmi?ti. Çevirdim, Ertem geldi. Bir süre ikisinin yüzüne bakt?m. Sonra “cezan? içeride verece?im Ertem, gel benle” dedim ve aya?a kalkt?m. Mert itiraz etti “ya olmaz öyle” dedi fakat “Mertci?im kurallar aç?k, istedi?im yerde istedi?im cezay? verebilirim” diyerek Ertem’i odama götürdüm. Kap?y? arkam?zdan kapatt?m. Ertem “ne olacak anne” dedi. “O?lum cezan ?u” dedim. “Porno filmlerde izleyip bir kad?na en fazla yapmak istedi?in ?eyleri benim üzerimde göstermeni istiyorum” derken yata??ma geçip domalm??t?m. Ertem afallad?. “Anne nas?l” diyebildi yaln?zca. “Hadi o?lum özgürsün. Beni porno filmlerindeki bir kad?n gibi dü?ün” dedim. Ertem yata?a ç?k?p arkama geçti ve götümü ok?amaya ba?lad?. Sonra yüzünü götümün yar???na gömdü ve götümün deli?ini yalamaya ba?lad?. Çok zevkliydi. Sonra götümün her yerini yalamaya ba?lad?. Biraz daha yalay?p kalkt? “tamam anne” dedi. “Bu kadar m? yani” diye sitem ettim. “Anne sen benim annemsin daha çok istediklerimi yapamam” deyince “?u an ben senin annen de?ilim hadi” diye k?zd?m. Ben k?z?nca yeniden yata?a ç?kt?. Sikini tükürükleyip götümün deli?ine bast?rmaya ba?lad?. Az sonra biraz? girmi?ti arka deli?ime. Sonra bir kaç ileri geri yapt? ve penisi tamamiyle girdi arka deli?ime. Müthi? bir duyguydu. Öz o?lum götümden beceriyordu. beni s?cac?k ve büyük aletiyle. O arada yatak odas?n?n kap?s?n? önünde karalt?lar gördüm. anlad?m ki Mert de içeride olan bitenleri görmek için can at?yor. Az sonra seslendim “Meeeert” diye. Mert hemen kap?y? açt?. Abisini arkamda görünce yutkunmaya ba?lad?. “Ne yap?yorsun” dedim. “sizi bekliyorum” dedi. “?i?eyi getir” dedim. “Çevir” dedim. ?i?e gardrobu gösteriyordu fakat ben Mert’e “sana da cezan? veriyorum” dedim. Mert heyecanla “ne söyle anne” dedi. “Orada durup bizi izleyeceksin” dedim. Mert dondu kald?. “Yaa nedenn” dedi. “O?lum oyunun kurallar?na uy” dedim sert bir tonla. Bu arada Ertem bana arkamdan geçirmeye devam ediyordu. O kadar azm??t?m ki Ertem’in penisini götümden ç?kard???m gibi a?z?ma ald?m. Bir süre emdim büyük o?lumun penisini. Sonra alt?ma ald?m ve kuca??na oturdum Ertem’in. Sikini s?r?ls?klam olmu? amc???ma yerle?tirdim. Acemi hareketlerle beni hoplatmaya çal???yordu Ertem. Sonra Mert “yeter cezam bitmedi mi anne” deyince “o?lum sen bilirsin, bitti diyorsa ?i?eyi çevir” dedim. Çevirdi. ?i?e yata?? gösteriyordu. “Anne cezan? verece?im ?imdi” diyerek ben Ertem in kuca??ndayken arkama geçti ve penisini arka deli?ime sokmaya ba?lad?. Bir iki acemi denemeden sonra sokabildi. Ben zevkten ç?ld?rm?? durumdayd?m. Kaç kere bo?ald???m? hat?rlam?yorum bile. Bir o?lum am?mdan, bir o?lum götümden yap?yorard? beni ho? ho?. Hem zevkin doruklar?na var?yordum hem de kocamdan intikam?m? al?yordum. Kocamdan daha ho? bir intikam alamazd?m gerçekten de. O?ullar?na kar?s?n? becertiyordum resmen. O gece oyunumuz sabaha kadar sürdü. Bazen s?rayla kimi zaman birer birer penistiler beni ceza olarak. ?i?e kimde durursa dursun ceza hep benim üzerimde uygulan?yordu fakat ben ?ikayetçi de?ildim. Mert Çeviriyordu Ertem’e “annemi banyoda penis” diye ceza veriyordu. Ertem Çeviriyordu Mert’e annemin a?z?na bo?al diye ceza veriyordu. Mert’e ben ç?k?yordum “ikimizin penisini ayn? anda a?z?na al anne” diye ceza veriyordu, Ertem “yüzüme otur anne”, “bana iltifat et “, “ç??l?k at” gibi cezalar veriyorlard? bana. Sabaha kadar defalarca kere becerdiler beni doya doya. O günden sonra da f?rsat buldu?umuz her zaman o?ullar?m?n alt?na yatmaya ba?lad?m. Babalar?n?n gelmedi?i her ak?am seks partisi oluyordu bizim evde. Bir gece Ertem yap?yordu bir gece Mert… Bazen de ikisi birden… Hatta bir keresinde Mert babas? evde olmas?na ra?men yapt? beni. Babas? uyurken beni salona ça??r?p salonda becerdi. O?ullar?mla böyle mutlu bir hayat?m?z oldu…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir